Download softwares - Tải phần mềm miễn phí mới nhất Blog

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 2 (6 Đề kiểm tra 15 phút Chương II Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 2 (6 Đề kiểm tra 15 phút Chương II Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Chương 5 (5 Bài kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Chương 5 (5 Bài kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Thuyết minh về tác hại của rượu (Văn mẫu thuyết minh lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

Thuyết minh về tác hại của rượu (Văn mẫu thuyết minh lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thuyết minh về tác...

Thuyết minh tác hại của ma túy đối với đời sống con người (Những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

Thuyết minh tác hại của ma túy đối với đời sống con người (Những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thuyết minh tác hại...

Thuyết minh vai trò của cây cối trong việc bảo vệ môi trường (Những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

Thuyết minh vai trò của cây cối trong việc bảo vệ môi trường (Những bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thuyết minh vai trò...

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Sinh học lớp 11 (Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Sinh học, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Sinh học lớp 11 (Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Sinh học, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 4 (Đề kiểm tra 15 phút Chương IV Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 Chương 4 (Đề kiểm tra 15 phút Chương IV Sinh học lớp 8, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Bộ đề kiểm tra...

Công văn 5378/BNV-CCVC (Điều kiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng, Bộ GD-ĐT)

Công văn 5378/BNV-CCVC (Điều kiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng, Bộ GD-ĐT)

0.0 00 Phát triển: Bộ GD-ĐT Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 12/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Công văn 5378/BNV-CCVC, Điều...

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều lệ Đảng 2019 mới nhất, Sưu tầm)

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều lệ Đảng 2019 mới nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Điều lệ Đảng Cộng...

Quyết định 521/QĐ-VKSTC (Quy chế mới về phân cấp quản lý công, viên chức ngành Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Quyết định 521/QĐ-VKSTC (Quy chế mới về phân cấp quản lý công, viên chức ngành Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

0.0 00 Phát triển: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 09/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần...

Hướng dẫn 36-HD/VPTW (Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương)

Hướng dẫn 36-HD/VPTW (Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương)

0.0 00 Phát triển: Ban Chấp hành Trung ương Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 09/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Hướng...

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW (Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương)

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW (Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương)

0.0 00 Phát triển: Ban Tổ chức Trung ương Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 08/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Hướng...

Thông tư 74/2019/TT-BTC (Quy định mới về thu phí thi hành án dân sự, Bộ Tài chính)

Thông tư 74/2019/TT-BTC (Quy định mới về thu phí thi hành án dân sự, Bộ Tài chính)

0.0 00 Phát triển: Bộ Tài chính Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 07/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 74/2019/TT-BTC,...

Chỉ thị 39-CT/TW (Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật, Ban Chấp hành Trung ương)

Chỉ thị 39-CT/TW (Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật, Ban Chấp hành Trung ương)

0.0 00 Phát triển: Ban Chấp hành Trung ương Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 07/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Chỉ...

Kết luận 65-KL/TW (Công tác dân tộc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

Kết luận 65-KL/TW (Công tác dân tộc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

0.0 00 Phát triển: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 07/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm...

Phân tích tính dân tộc trong 8 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (Những bài văn hay lớp 12, Sưu tầm)

Phân tích tính dân tộc trong 8 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu (Những bài văn hay lớp 12, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 09/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Phân tích tính dân...