Category: Văn bản pháp luật

Nghị định 86/2019/NĐ-CP (Mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng ngân hàng nước ngoài, Chính phủ)

Nghị định 86/2019/NĐ-CP (Mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng ngân hàng nước ngoài, Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 15/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Nghị định 86/2019/NĐ-CP, Mức...

Quyết định 33/2019/QĐ-TTg (Quy định mới về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, Thủ tướng Chính phủ)

Quyết định 33/2019/QĐ-TTg (Quy định mới về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, Thủ tướng Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Thủ tướng Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 15/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Quyết định...

Nghị quyết 99/NQ-CP (Triển khai sách giáo khoa mới cho lớp 1 từ năm học 2020 – 2021, Chính phủ)

Nghị quyết 99/NQ-CP (Triển khai sách giáo khoa mới cho lớp 1 từ năm học 2020 – 2021, Chính phủ)

0.0 00 Phát triển: Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 15/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Nghị quyết 99/NQ-CP, Triển...

Quyết định 3263/QĐ-BKHCN (Quy chế xét chọn Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu, Bộ Khoa học và Công nghệ)

Quyết định 3263/QĐ-BKHCN (Quy chế xét chọn Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu, Bộ Khoa học và Công nghệ)

0.0 00 Phát triển: Bộ Khoa học và Công nghệ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 14/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm...

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Luật số: 63/2014/QH13, Quốc hội)

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Luật số: 63/2014/QH13, Quốc hội)

0.0 00 Phát triển: Quốc hội Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 14/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Luật tổ chức Viện...

Quyết định 561/QĐ-VKSTC (Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức ngành Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)

Quyết định 561/QĐ-VKSTC (Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức ngành Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)

0.0 00 Phát triển: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 14/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần...

Quyết định 5349/QĐ-BYT (Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, Bộ Y tế)

Quyết định 5349/QĐ-BYT (Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, Bộ Y tế)

0.0 00 Phát triển: Bộ Y tế Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 13/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Quyết định 5349/QĐ-BYT,...

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH (Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ đối với vận động viên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH (Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ đối với vận động viên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

0.0 00 Phát triển: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 12/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất...

Công văn 5378/BNV-CCVC (Điều kiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng, Bộ GD-ĐT)

Công văn 5378/BNV-CCVC (Điều kiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng, Bộ GD-ĐT)

0.0 00 Phát triển: Bộ GD-ĐT Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 12/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Công văn 5378/BNV-CCVC, Điều...

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều lệ Đảng 2019 mới nhất, Sưu tầm)

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều lệ Đảng 2019 mới nhất, Sưu tầm)

0.0 00 Phát triển: Sưu tầm Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 11/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Điều lệ Đảng Cộng...

Quyết định 521/QĐ-VKSTC (Quy chế mới về phân cấp quản lý công, viên chức ngành Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Quyết định 521/QĐ-VKSTC (Quy chế mới về phân cấp quản lý công, viên chức ngành Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

0.0 00 Phát triển: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 09/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần...

Hướng dẫn 36-HD/VPTW (Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương)

Hướng dẫn 36-HD/VPTW (Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương)

0.0 00 Phát triển: Ban Chấp hành Trung ương Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 09/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Hướng...

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW (Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương)

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW (Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương)

0.0 00 Phát triển: Ban Tổ chức Trung ương Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 08/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Hướng...

Thông tư 74/2019/TT-BTC (Quy định mới về thu phí thi hành án dân sự, Bộ Tài chính)

Thông tư 74/2019/TT-BTC (Quy định mới về thu phí thi hành án dân sự, Bộ Tài chính)

0.0 00 Phát triển: Bộ Tài chính Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 07/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư 74/2019/TT-BTC,...

Chỉ thị 39-CT/TW (Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật, Ban Chấp hành Trung ương)

Chỉ thị 39-CT/TW (Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật, Ban Chấp hành Trung ương)

0.0 00 Phát triển: Ban Chấp hành Trung ương Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 07/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Chỉ...

Kết luận 65-KL/TW (Công tác dân tộc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

Kết luận 65-KL/TW (Công tác dân tộc trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

0.0 00 Phát triển: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: Ngày update: Ngày: 07/11/2019 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm...