Download softwares - Tải phần mềm miễn phí mới nhất Blog

Nghị định 29/2013/NĐ-CP (Chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Chính phủ)

Phát triển: Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 40 KB Ngày update: 19/06/2013 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Nghị định 29/2013/NĐ-CP, Chức danh,...

Quyết định 3887/QĐ-BTP (Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp)

Phát triển: Bộ Tư pháp Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 29 KB Ngày update: 29/05/2013 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Quyết định 3887/QĐ-BTP, Quy...

Quyết định 29/2013/QĐ-TTg (Một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 – 2015, Thủ tướng Chính phủ)

Phát triển: Thủ tướng Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 38 KB Ngày update: 25/05/2013 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Quyết định 29/2013/QĐ-TTg,...