Download softwares - Tải phần mềm miễn phí mới nhất Blog

Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC (Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a, BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ TÀI CHÍNH)

Phát triển: BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ TÀI CHÍNH Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 211,9 KB Ngày update: 18/09/2014 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên...

Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT (Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phát triển: Bộ Tài nguyên và Môi trường Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 120,4 KB Ngày update: 06/08/2014 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông...

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC (Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, Bộ Quốc phòng – Bộ Nội vụ – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính)

Phát triển: Bộ Quốc phòng – Bộ Nội vụ – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 100 KB Ngày update: 25/03/2014 Thời...

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg (Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức, Thủ tướng Chính phủ)

Phát triển: Thủ tướng Chính phủ Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 44 KB Ngày update: 20/01/2014 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Quyết định 05/2014/QĐ-TTg,...

Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC (Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, Bộ Tài chính)

Phát triển: Bộ Tài chính Phiên bản: Bản quyền: Kích thước: 29 KB Ngày update: 22/11/2013 Thời hạn: Hệ điều hành: Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Thông tư liên tịch...